Logopedie- en Leerpraktijk
LogoLingua

Wilhelminalaan 53
6301 GH Valkenburg
Vrijthof 6
6343 BM Klimmen
Tel. 043 - 604 36 69

Betalingsvoorwaarden logopedie

Op de betaling van facturen voor behandelingen gegeven door de logopedist of haar waarnemer zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. De door logopedisten gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, voortvloeiende uit de consultatie c.q. behandeling of verrichting ten behoeve van de patiënt of cliënt, zijn terstond – na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn (zonder korting) – opeisbaar.
  2. Gemaakte afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Afzegging van een behandelingsafspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn gebeurd.
  3. Gereserveerde tijd voor een behandeling die niet tijdig is afgezegd, kan in rekening worden gebracht. Hiervoor wordt het tarief voor niet nagekomen afspraken gehanteerd. De nota zal worden gericht aan de cliënt zelf.
  4. Indien de cliënt aangaande het gedeclareerde bedrag bezwaren maakt, moet cliënt dit uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening doen, zulks door een gemotiveerde schriftelijke kennisgeving aan de declarant, bij gebreke waarvan de declaratie als tussen partijen vaststaand en juist wordt aangemerkt. Indien het bezwaar slechts een deel van de factuur betreft, gelden met betrekking tot het niet betwiste deel onverminderd de punten 5 en volgende van deze voorwaarden. Het aantekenen van bezwaar heeft geen gevolg voor de hierna genoemde termijnen.
  5. Indien de cliënt of diens vertegenwoordiger het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na declaratiedatum heeft voldaan, is de cliënt in gebreke en is de logopedist gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, invorderingsmaatregelen te treffen. Met invorderingsmaatregelen worden bedoeld die maatregelen welke de logopedist moet nemen, dan wel derden hiermee moet belasten, om tot volledige betaling van de debiteur te komen. De kosten hiervan (de invorderingskosten) komen ten laste van de cliënt. Onder invorderingskosten worden onder meer verstaan: de kosten van juridisch advies, advocaat, gerechtsdeurwaarder en incassokosten.
  6. De cliënt of diens wettige vertegenwoordiger blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien de patiënt, cliënt of diens wettige vertegenwoordiger de rekening rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de logopedist laat voldoen.
  7. Na het verstrijken van de onder punt 4 gestelde termijn, is de logopedist gerechtigd, zonder een nadere aanzegging, tot vordering van de rente over de verschuldigde restant hoofdsom. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger is de wettelijke rente verschuldigd.
  8. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van €25,- (vijfentwintig euro) en dit alles exclusief mogelijk verschuldigde BTW.
  9. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn ter zake van de juistheid van hetgeen de debiteur verschuldigd is de administratieve gegevens van de logopedist beslissend.
  10. Alle geschillen van welke aard ook die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of hiermee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechtbank in het arrondissement, waarin de betreffende logopedist praktijk houdt. Indien het geschil tussen partijen niet tot een bevoegdheid behoort van de sector kanton, is de betreffende logopedist ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de rechtbank te Utrecht.